Komunikacja Człowiek-Komputer

Zajęcia prowadzone są do wykładu dr. inż. Wojciecha Bienieckiego.

Zajęcia

 1. 16.X.2010 — zajęcia wprowadzające, realizacja zadania pierwszego (Java - podstawy, pierwszy program, operacje na łańcuchach tekstowych, parametry wywołania, środowisko Eclipse (lub Netbeans), proste aplikacje w SWING, AWT).
 2. 23.X.2010 ??? realizacja zadania pierwszego cd. Czytanie z klawiatury, konwersje typów danych, obsługa błędów, instrukcje warunkowe, pętle, tablice, operatory matematyczne
 3. 06.XI.2010 ??? sprawdzenie zadania pierwszego
  Wymagana do zaliczenia znajomość tematyki: obsługa poleceń javac, java, tworzenie nowych projektów w Eclipse/Netbeans, kompilacja, uruchamianie, deklarowanie zmiennych, operacje matematyczne, obsługa wejścia/wyjścia (wypisywanie na ekran, czytanie z klawiatury), operacje na łańcuchach tekstowych (zmiana wielkości liter, konkatenacja, podciągi, zamiana znaków etc.), obsługa parametrów wywołania programu, podstawowe konwersje typów, pętle, instrukcje warunkowe.
  Realizacja zadania drugiego (HTML, JS)
 4. 20.XI.2010 ??? sprawdzenie zadania drugiego
  Wymagana znajomość tematyki: podstawowa struktura dokumentu HTML, podstawowe typy znaczników w języku HTML: odnośniki, formatowanie tekstu, obrazki, tabele, kolory, style, obsługa podstawowych zdarzeń (JavaScript)
 5. 27.XI.2010 ??? realizacja zadania trzeciego
  wtyczka Firebug, język JavaScript, wyrażenia regularne, obsługa zdarzeń, formularze, walidacja, jQuery;
  Materiały do zadania:
  Przykładowy formularz — proszę zapoznać się z kodem źródłowym tego formularza (można się na nim wzorować)
  Kurs HTML i CSS — dodatkowe materiały pomocnicze do realizacji zadania
  Kurs JavaScript — dodatkowe materiały pomocnicze do realizacji zadania
  JavaScript RegExp Object — obsługa wyrażeń regularnych w JavaScript
 6. 4.XII.2010 ??? sprawdzenie zadania trzeciego
  Wymagana znajomość tematyki: tworzenie formularzy w HTML; podstawowe typy pól formularzy: pola tekstowe, pola wyboru (checkbox), pola opcji (radiobuttons), listy rozwijane, ...; obsługa zdarzeń z poziomu JavaScript lub jQuery (zmiana wartości pola formularza, opuszczenie pola, wysłanie formularza); wyrażenia regularne.
 7. 18.XII.2010 ??? Java cd., GUI, tworzenie appletów, klasy JPanel, JFrame, JApplet, podstawowe kontrolki

  — PRZERWA ŚWIĄTECZNA —

 8. 8.I.2011 ??? Java, applety cd., tworzenie własnych kontrolek, rysowanie w Javie, Java 2D API
 9. 15.I.2011 - sprawdzenie zaległych zadań
  Minimalny zakres wiedzy wymagany do zaliczenia zadania 4.: tworzenie appletów w Javie, osadzanie appletów Javy w dokumencie HTML, budowanie interfejsu graficznego z wykorzystaniem podstawowych kontrolek (JButton, JLabel, JTextField, ...), podstawowe atrybuty kontrolek (zawartość, kolory, czcionka, ...), obsługa zdarzeń (kliknięcie przycisku, zmiana zawartości pola tekstowego, ...), tworzenie własnej kontrolki (dziedziczenie i rozszerzanie klasy JPanel), rysowanie na obszarze kontrolki (metoda paint(), klasa Graphics2D).
  Wymagania do zaliczenia zadania 4. na maksymalną ocenę: Operacje graficzne (rysowanie na obszarze kontrolki): wyświetlenie pliku graficznego jako tła kontrolki; rysowanie linii, elips, prostokątów, wielokątów; zmiana koloru linii, wypełnienia, stopnia przezroczystości; rysowanie liter, zmiana kroju czcionki, wielkości; skalowanie, obroty poszczególnych liter o losowy kąt, rozmywanie tekstu.
  Wybrane materiały pomocnicze do zadania:
  dokumentacja klasy Graphics2D – operacje rysowania
  Opracowanie Pana Jacka Matulewskiego: część 1, część 2
  Artykuły Pani Doroty Trajkowskiej:
  Kurs Javy. Praktyczne programowanie, część I ??? platforma NetBeans i aplikacje okienkowe
  Kurs Javy. Praktyczne programowanie, część II ??? aplety Javy
  Java i grafika
 10. 22.I.2011sprawdzenie zaległych zadań, ostatni możliwy termin zaliczenia laboratorium.

Zadania

 1. Instrukcja do zadania 1 ??? podstawy języka Java
 2. Instrukcja do zadania 2 ??? HTML + CSS
 3. Instrukcja do zadania 3 ??? formularze, JavaScript, walidacja, wyrażenia regularne
 4. Instrukcja do zadania 4 ??? Java Applet, CAPTCHA

Przydatne odnośniki

Dodatkowe odnośniki, będące pomocą do zadań, pojawią się tutaj w trakcie semestru.

Odnośniki dotyczące języka Java:

Odnośniki dotyczące języka HTML, CSS:

Inne odnośniki:

Zasady uzyskania zaliczenia

Wyniki

...